Choď na obsah Choď na menu

Informácie

 

Zaoberáme sa výrobou reklamných, dekoračných a darčekových predmetov podľa Vašich predstáv.
Stačí len napísať správu  na facebooku, alebo email: gev.drp@gmail.com.

Objednávky odosielame poštou s platbou vopred na účet alebo poštovou poukážkou. 
Poštovne je 2,60 €. 

. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Tešíme sa na Vás.REKLAMÁCIE A ZÁRUKA


Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. V prípade neprevzatia objednávky v zákonom stanovenej lehote už nieje možne uplatniť záruku na tovar.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na: vady zapríčinené bežným používaním, nesprávnym používaním výrobku, neodbornou montážou, nesprávnym skladovaním.
Záruka sa takisto nevzťahuje na opätovne odoslané neprebraté zásielky.


Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného u nás.Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, alebo písomne

Doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode

Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu

Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov zašlite priamo na našu adresu:


www.gev.sk
Sklabiňa 288, 03803 Sklabiňa
Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme.

Odporúčame Vám tovar poistiť.

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru znáša kupujúci, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Po vyriešení reklamácie znáša náklady na dopravu reklamovaného tovaru smerom k zákazníkovi predávajúci.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.


Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.


Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho – Erika Vojtková , Gev.drp – a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

Tento reklamačný poriadok vychádza z platných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s pravidlami Gev.drp a s reklamačným poriadkom predávajúceho a bez výhrad s ním súhlasí.

Prijímanie reklamácie

Predávajúci prijíma reklamáciu vo všetkých svojich prevádzkach.

Výnimku z tohto ustanovenia tvoria reklamácie v prípade doručenia tovaru zásielkou, kedy vzhľadom na poskytovanú službu prijíma predávajúci reklamáciu na adrese uvedenej na sprievodnom doklade k zásielke.

Reklamáciu môže uplatniť kupujúci ústne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípade, ak nemôže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie, ktoré obsahuje identifikáciu predávajúceho a kupujúceho, názov a množstvo reklamovaného tovaru, opis vady, navrhovaný spôsob riešenia reklamácie kupujúcim a približný termín jej vybavenia.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení.

Ak ide o doručovanie zásielkou - kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa (napríklad Slovenskej pošty, a. s.) alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.

Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.

Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).
K formuláru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru a reklamovaný tovar. Ak k dokladu o zaplatení a formuláru nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci na vybavenie reklamácie má lehotu 30 dní.

Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.

Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri uplatňovaní reklamácie tovaru musia byť splnené nasledujúce podmienky zo strany kupujúceho:

kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo iný doklad);

tovar nie je fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou alebo nenesie viditeľné znaky používania;

tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli.

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.
Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom 01.01.2018 a platí do odvolania.


Pri neprevzatí dobierky na pošte sa zásielka vracia späť na našu adresu, v deň keď zásielku prevezmeme si vyhradzujeme právo účtovať skladovací poplatok vo výške 1% z ceny dobierky DENNE!!! Pre ukončenie účtovania tohoto poplatku je potrebné požiadať o opätovné odoslanie a zaplatiť sumu vo výške aktuálnej ku dňu žiadosti a to na účet. Skladovací poplatok účtujeme najviac 90. dní, po skončení tejto lehoty bude vec riešená podľa obchodno právnych ustanovení. Voči poplatku nieje možné sa odvolať a ani odstúpiť od zmluvy nakoľko boli porušené pravidlá pri poskytovaní grafických služieb zo strany objednávateľa.

Po neprevzatí dobierky na pošte zákazník prichádza o právo na odstúpenie od zmluvy a tak isto o právo na reklamáciu tovaru a to aj pri opätovnom odoslaní zásielky.

Po neprevzatí zásielky na pošte adresátom si vyhradzujeme právo neposkytnúť pri nasledujúcich objednávkach službu platby na dobierku pre tohoto zákazníka.
Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne alebo zaslať tovar na adresu:


www.gev.sk
Sklabiňa 288, 03803 Sklabiňa

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Je dobré vedieť

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.
Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.
Aký tovar nie je možné vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

 

AUTORSKÉ PRÁVA:

www.gev.sk
ako predávajúci si vyhradzujeme povinnosť kupujúceho nepoužívať akékoľvek grafické návrhy a úpravy vytvorené u nás na komerčné a prezentačné účely (sociálne siete , web-stránky, verejné albumy, príspevky a pod. ) po dobu kým nieje tento návrh uhradený vo forme úhrady objednávky ktorej je súčasťou. Po prebratí a zaplatení dobierky alebo po uhradení platby vopred na účet je možné návrhy a úpravy voľne používať no stále sa na ne viaže autorské právo ktoré ich zakazuje vydávať za vlastné produkty.